April 5, 2019

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „QUIZ CITROËN ORIGINS 2019”

Prezentul text prezinta Regulamentul oficial al Campaniei "QUIZ CITROËN ORIGINS 2019".

ARTICOLUL 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei „Quiz Citroën Origins 2019” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este societatea S.C TRUST MOTORS SRL cu sediul social în București, Bd. Iuliu Maniu 572-574, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/778/19.01.2005, având numărul de înregistrare fiscală RO15301079, si fiind inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu numarul 6548/2007, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Detaliile complete referitoare la Campanie, precum și Regulamentul vor fi disponibile oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul www.citroen.ro .

ARTICOLUL 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată exclusiv pe rețeaua de socializare Facebook și se desfășoară doar în mediul on-line.

ARTICOLUL 3. PARTICIPANȚI

3.1. La Campanie pot participa persoane fizice majore (cu vârstă de 18 ani, împlinită la data începerii acțiunii), de cetățenie română și cu domiciliul în România, posesoare a unei carti de identitate/pasaport valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea,  cu un cont activ de Facebook și care vor alege unul dintre raspunsurile sugerate de-a lungul episoadelor Campaniei.

3.2. Inscrierea la Campanie a participantilor prin alegerea unuia dintre raspusurile sugerate in episoadele de campanie atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.

3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate de catre oricare dintre participanti Organizatorului si documentele puse la dispozitie de catre acestia, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei alte formalitati suplimentare fata de participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice inscriere care nu respecta cerintele prezentului Regulament.

3.4. Nu pot participa la această Campanie angajații societății S.C Trust Motors SRL, angajații distribuitorilor autorizați CITROËN, ai partenerilor contractuali ai S.C Trust Motors SRL implicați în realizarea acestei Campanii, precum și soțul/soția și rudele de gradul întâi ale acestora.

ARTICOLUL 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIE

4.1. Campania va fi lansată în data de 19 Aprilie 2019 şi va dura până în data de 31 Decembrie 2019

4.2. Campania se va desfășura exclusiv pe rețeaua de socializare Facebook, prin intermediul paginii oficiale Citroën România (https://www.facebook.com/citroenromania/ ).

ARTICOLUL 5. MECANISMUL DE DERULARE A CAMPANIEI

5.1 În perioada 19 Aprilie – 31 Decembrie 2019, în fiecare zi de vineri, Organizatorul va publica pe pagina sa de Facebook, sub formă de sondaj, o întrebare din seria “Quiz Citroën Origins 2019”. Intrebarea va fi însoțită de descrierea premiului ce va fi acordat in acea saptamana.

5.2. Întrebarea va avea doua posibilități de răspuns (una dintre ele reprezentând răspunsul corect), iar participanții la concurs vor trebui să aleagă una dintre cele două variante de răspuns. Sondajul se va desfășura pe o perioada de 3 zile (de vineri pana luni), iar răspunsurile vor fi contorizate de către Facebook, pe baza tipului de postare utilizată (de tip sondaj).

5.3. La inmanarea premiilor, castigatorii vor semna, pentru fiecare premiu acordat, un proces verbal de inmanare, precum si o declarație pe proprie răspundere ca au intrat in posesia premiilor, nemaiavand nicio alta pretentie de la organizatorul S.C TRUST MOTORS SRL in legatura cu premiul/premiile respective.

ARTICOLUL 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. În cadrul acestei Campanii, Organizatorul va oferi, cu ocazia fiecarui episod din seria “Quiz Citroën Origins 2019”, premii constand în produse și accesorii de lifestyle Citroën. Descrierea fiecărui premiu în parte va fi făcută în fiecare zi de vineri, odată cu publicarea întrebării.

ARTICOLUL 7. STABILIREA CASTIGATORILOR

7.1. Câștigătorul fiecărui concurs săptămânal va fi desemnat in urma unei trageri la sorti ce va fi efectuata prin intermediul Random.org, din rândul persoanelor utilizatorilor ce au răspuns corect la întrebare. Adițional vor mai fi desemnate două persoane ce vor constitui o rezervă în cazul în care câștigătorul nu va putea fi contactat sau nu va revendica premiul în termen de 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Același mecanism de acordare a premiului va fi aplicat și în cazul în care prima persoană desemnată drept rezervă. Câștigătorii concursurilor săptămânale vor fi anuntați printr-un reply în postarea sondajului și vor fi contactați prin mesaj privat pe Facebook in vederea revendicarii premiului.

7.2. Desemnarea câștigătorilor premiilor este urmată de validarea acestora. Validarea se va face scris pe e-mail si telefonic. În acest sens, o copie a actelor de identitate va fi solicitată de către Organizator câștigătorilor în momentul în care acestia vor fi anunțați prin mesaj privat pe Facebook de faptul că au fost alesi câștigători. În cazul în care în timp de 3 zile lucrătoare nu sunt furnizate documentele pentru validare sau nu se primește niciun răspuns din partea unui câștigător acesta este descalificat. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu trimite un mesaj cu numele, adresa de email,  numărul de telefon și adresa de corespondență.

7.3. În condițiile în care prima persoana desemnata câștigătoare este descalificata, se trece apoi la contactarea rezervelor, urmând procedura de la art 7.2. În cazul în care și cele 2 rezerve vor fi descalificate, premiul nu se va mai acorda.

7.4. Câștigătorii premiiilor şi câştigurile acordate vor fi afișate, de asemenea, pe site-ul www.citroen.ro

7.5. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă ca există câștigători care au încălcat prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îi va descalifica și va retrage acestora dreptul la premiul obținut.

7.6. Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se acorda si nu se reporteaza.

7.7. Câștigătorul unui premiu nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului acordat. De asemenea, câștigătorul nu poate transmite dreptul asupra premiului obţinut unei alte persoane.

ARTICOLUL 8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Un participant poate câștiga un singur premiu. Castigatorul nu poate transfera premiul catre alta persoana.

8.2 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului

8.3. Premiile se vor acorda numai acelor câștigători care dețin acte de identitate valabile, conform cerintelor de la art.3.1

8.4. Câștigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, dupa anuntarea calitatii de castigator si inainte de momentul primirii premiului, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că respectă condițiile prevăzute în art. 3 la prezentul Regulament.

8.5. Participarea la această Campanie, urmată de primirea unui premiu, implică acordul câștigătorilor ca numele, localitatea și județul de domiciliu, fotografia, imaginea și materialele filmate să poată fi publicate și folosite de către Organizator, cu titlu gratuit, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului, în materialele publicitare și pe orice fel de suport mediatic (presă, TV, audio, foto, video, materiale promoționale, panotaj, internet, site-ul www.citroen.ro și contul de Facebook CitroenRomânia – https://www.facebook.com/citroenromania/ etc.).

8.6. Participanții care au pierdut calitatea de câștigători conform prevederilor art. 7.2, 7.3 și 7.5 nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

ARTICOLUL 9. TAXE

9.1. Premiile, a căror valoare brută depășește suma de 600 Ron sunt impozabile iar impozitul de 10% va fi suportat de către Organizator.

9.2. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori (in cazul premiilor impozabile) in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare primire prevazut la art. 5.4, orice cheltuielile legale aferente acestui bunurilor castigate revin proprietarului.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursuli (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Concurs sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

9.3. Orice alte taxe legate de premii sunt în sarcina câștigătorilor.

ARTICOLUL 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

10.1. Toate detaliile referitoare la protectia datelor personale sunt prezentate in ANEXA atasata la acest Regulament.

ARTICOLUL 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești române competente de la sediul Organizatorului din Bucuresti

11.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

ARTICOLUL 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate înceta oricand, fara a crea vreo obligatie in sarcina Organizatorului, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect, precum și din orice motive obiective și independente de voința și controlul Organizatorului care fac imposibilă continuarea Campaniei.

ARTICOLUL 13. TEMEI LEGAL

13.1. Regulamentul Campaniei are ca temei de drept OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, HG 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a OG 99/2000, Codul fiscal.

ARTICOLUL 14. RESPONSABILITATE

14.1. De la data semnarii proceselor verbale de inmanare a premiilor, dreptul de proprietate asupra acestora aparține în exclusivitate câștigătorilor care îndeplinesc condițiile impuse de Regulament. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

14.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea în formular a furnizarea unor date incorecte, incomplete sau care aparţin altor persoane.

14.3. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care: mesajele private pe Facebook/sms/e-mail-urile trimise către participanţi nu au fost primite/citite de către aceştia, adresele de e-mail/numărul de telefon nu au fost corect comunicate către Organizator, participantul nu şi-a verificat adresa de e-mail/telefonul/contul de Facebook şi pentru orice alte situaţii independente de Organizator.

14.4. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care un participant nu poate accesa website-ul / aplicaţia / softul din motive care nu ţin de funcţionalitatea acestuia, de genul: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrică, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.

14.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.

14.6. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

14.7. Este prevazut dreptul Organizatorului de a nu lua in considerare materialele sau mesajele pe care le considera indecente, vatamatoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terti ori care incalca in vreun fel prezentul regulament, Legea dreptului de autor sau alte legi romanesti in vigoare in perioada Campaniei. Participantii sunt pe deplin responsabili pentru fiecare actiune in cadrul acestui Concurs.

14.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta sau de a prelungi această Campanie, fara a crea vreo obligatie in sarcina acestuia.

ARTICOLUL 15. DIVERSE

15.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificări.

15.2. Prezentul regulament oficial este disponibil gratuit.

15.3. Acest Regulament, precum și orice informație legată de Campania „ Quiz Citroën Origins 2019” pot fi obținute în mod gratuit de către orice solicitant pe pagina oficială de Facebook Citroen Romania sau pe site-ul www.citroen.ro .

 

Trust Motors SRL
Prin Administrator
Andrei Ştefan IACOB


ANEXA – PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

1. Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la campania „Quiz Citroën Origins 2019” în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu această campanie. Temeiul prelucrării este consimțământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la campanie.
Prin participarea la campania „Quiz Citroën Origins 2019”, participanții pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

3. Datele personale prelucrate vor fi [nume, prenume, număr de telefon, e-mail, adresa]. În vederea validării câștigătorilor, vom prelucra și seria și numărul actului de identitate. Nu este permisă participarea persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata campaniei, precum și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa gdpr.citroen@trustmotors.ro.
În cazul în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de finalizarea campaniei, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Retragerea consimțământului înainte de finalizarea campaniei implică retragerea participării dumneavoastră la această campanie.

6. Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către gdpr.citroen@trustmotors.ro. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

6.1 Dreptul de acces la date

6.1.1 Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

6.1.2 În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

6.1.3 Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

6.2 Dreptul la rectificarea datelor

6.2.1 Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

6.3 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

6.3.1 Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

6.3.2 În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

6.4 Dreptul la restricționarea prelucrării

6.4.1 Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

6.4.2 În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

6.5 Dreptul la portabilitatea datelor

6.5.1 Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

6.5.2 În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

6.6 Dreptul de opoziție

6.6.1 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

6.6.2 Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

6.6.3 În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

6.6.4 În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în concordanță cu Directiva 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

6.6.5 În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

6.7 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

6.7.1 Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

6.7.2 Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

6.8 Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

6.9 Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

6.9.1 Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

6.10 Dreptul la o cale de atac judiciară

6.10.1 Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

6.10.2 Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

6.10.3 Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

7. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

9. Prin participarea la această campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.